Regulamin

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1


Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Programie EUROPREMIA, zwanym dalej Programem.

§ 2


Użyte w dalszej części Regulaminu terminy oznaczają : Umowa współpracy – umowa zawarta pomiędzy Firmą EUROMATIC z siedzibą w Radzionkowie (41-922) przy ul. Sienkiewicza 2 zwaną dalej Operatorem a jej Klientem określająca szczególne warunki współpracy;
Konto abonenckie – konto Klienta w komputerowym systemie Operatora, do którego przyporządkowana jest określona liczba automatów, na które jest wystawiana jedna wspólna faktura;
Konto punktowe – konto Uczestnika w komputerowym systemie Operatora, do którego przyporządkowane są Punkty;
Kupon Elektroniczny – cyfrowy identyfikator Nagrody wydany przez Operatora;
Materiały Informacyjne Programu – broszury i ulotki dotyczące Programu oraz informacje o programie;
Nagroda – rzecz lub usługa oferowana Uczestnikowi;
Lista nagród – publikowany przez Operatora na stronie www.euromatic.com.pl/?section=europremium wykaz zawierający Nagrody;
Podmiot Współpracujący – podmiot, z którym Operator zawarł umowę o współpracy;
Punkty – jednostki miary wyrażone cyfrowo, którym odpowiada określona Nagroda. Operator przyznaje 1 punkt za każde pełne 10 zł, terminowo uregulowanej faktury;
Punkty uznaniowe – dodatkowe Punkty przyznawane przez Operatora według przez niego określonych kryteriów;
Program – akcja promocyjna dla Klientów Operatora;
Uczestnik-Klient, który spełnił warunki uczestnictwa w Programie, zgłosił chęć uczestnictwa w Programie lub został objęty Programem przez Operatora i nie zrezygnował z uczestnictwa w Programie.

Rozdział II

Warunki udziału w programie

§ 3


1. Do Programu może zapisać się każdy z Klientów, który wykonuje obowiązki wynikające z Umowy lub Umów Współpracy i w terminie uregulował opłaty z faktur za co najmniej 3 ostatnie Cykle.

2. Klient spełniający warunki określone w ust. 1 może zgłosić chęć uczestnictwa w Programie. Klient powinien zgłosić chęć uczestnictwa w Programie poprzez rejestrację na stronie www, bądź w innej formie określonej przez Operatora.

3. EUROMATIC zastrzega sobie prawo do objęcia Programem Klientów, którzy spełniają warunki określone w ust. 1 bez konieczności uprzedniej rejestracji.

4. W przypadku, o którym mowa w § 3 ust. 3, Abonent, który nie wyraża zgody na uczestnictwo w Programie, powinien złożyć w formie pisemnej lub za pośrednictwem strony www, oświadczenie o rezygnacji z udziału w Programie.

5. Rozwiązanie umowy współpracy oznacza automatyczne zakończenie uczestnictwa w Programie i zaprzestanie przez Operatora naliczania Punktów lub Punktów uznaniowych. W powyższej sytuacji Uczestnik w terminie 30 dni od dnia zakończenia uczestnictwa w Programie będzie miał prawo wykorzystania zebranych Punktów. Po upływie powyższego terminu wszelkie Punkty lub Punkty uznaniowe pozostałe na Koncie Punktowym Uczestnika zastaną bezpowrotnie anulowane.

6. Dane Uczestnika nie będą wykorzystywane do celów marketingowych na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.

Rozdział III

Zasady naliczania punktów

§ 4


1. Uczestnik otrzymuje Punkty.

2. Punkty za faktury są naliczane Uczestnikom począwszy od pierwszej faktury wystawionej po dacie rejestracji do Programu.

3. W ramach Programu Operator nie nalicza punktów za faktury, które nie zastały uregulowanie w terminie.

4. Liczba Punktów, które może zdobyć Uczestnik, jest uzależniona od następujących wyznaczników :

4.1 okres przez jaki Uczestnik pozostaje w Programie;

4.2 wysokość uiszczanych opłat z faktur za wyświadczone usługi, terminowość regulowania należności;

4.3 inne określane każdorazowo przez Operatora wyznaczniki.

5. Zasady przydziału Punktów określane są przez Operatora w Materiałach Informacyjnych Programu. Ponadto informacje o zasadach przydziału Punktów można uzyskać na stronie www.euromatic.com.pl/?section=europremium

6. Euromatic zastrzega sobie prawo do zmiany zasad naliczania punktów. O każdej zmianie zasad przydziału Punktów Uczestnicy Programu zostaną poinformowani w sposób określony w ust. 5

§ 5


1. Uczestnik może otrzymać od Operatora Punkty Uznaniowe.

2. O zasadach przyznawania Punktów Uznaniowych Uczestnik zostanie poinformowany w Materiałach Informacyjnych Programu.

3. Punkty Uznaniowe mogą być dodawane do Konta Punktowego w ramach jednorazowych akcji promocyjnych. Przyznanie Punktów Uznaniowych uzależnione jest od Operatora, a Uczestnikom nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia.

§ 6


Uczestnik może dowiedzieć się o liczbie zebranych punktów logując się na stronie www.euromatic.com.pl

§ 7


1. W przypadku przyporządkowania do określonego Konta Abonenckiego więcej niż jednej umowy o współpracy, punkty za korzystanie z automatów w ramach tych umów sumowane są na jednym Koncie Punktowym.

2. W wypadku przyporządkowania umów o współpracy do różnych Kont Abonenckich, Uczestnik posiada kilka Kont Punktowych. Punkty naliczane są oddzielnie dla każdego Konta Abonenckiego.

3. Sumowanie Punktów z różnych Kont Punktowych możliwe jest w przypadku połączenia Kont Abonenckich, które może być dokonywane na wniosek Uczestnika lub przez Operatora.

4. W przypadku rozdzielenia Konta Abonenckiego na kilka kont zebrane Punkty pozostają na pierwotnym Koncie Punktowym. Później zebrane punkty są przyporządkowywane do poszczególnych Kont Punktowych.

5. W chwili oświadczenia o rezygnacji z udziału w Programie, Operator przerywa naliczanie punktów. Dotychczas zgromadzone punkty, niewykorzystane przez Uczestnika do dnia rezygnacji z udziału w Programie, są anulowane z dniem złożenia oświadczenia rezygnacji.

§ 8


W przypadku cesji praw i obowiązków wynikających z Umowy Współpracy nie wykorzystane Punkty nie są przenoszone na konto Cesjonariusza. Uczestnik ma prawo wykorzystać punkty do dnia podpisania umowy przez Cesjonariusza. W przypadku niewykorzystania punktów przez Uczestnika w tym terminie punkty zostaną anulowane.

§ 9


1. Termin ważności nie wykorzystanych Punktów upływa po dwóch miesiącach, licząc od ostatniego dnia miesiąca, w którym Punkty zostały przyznane przez Operatora. Punkty nieważne są anulowane.

2. W okresie, o którym mowa w ust. 1, Punkty może wykorzystać tylko Uczestnik.

§ 10


W przypadku, gdy Uczestnik Programu rozpocznie korzystanie z warunków Oferty Specjalnej Operator przerywa naliczanie Punktów. Dotychczas zebrane Punkty Uczestnik może wymienić na Nagrody w ciągu trzech kolejnych pełnych Cykli Rozliczeniowych, które następują po dniu zaprzestania naliczania Punktów. Po tym terminie nie wykorzystane Punkty są anulowane.

§ 11


W przypadku anulowania punktów z przyczyn wymienionych w niniejszym regulaminie, Uczestnikowi nie przysługuje roszczenie o wydanie ekwiwalentu, w tym pieniężnego, jak również jakiekolwiek inne roszczenia wobec Operatora.

Rozdział IV

Zasady otrzymywania Nagród

§ 12


1. Uczestnik posiadający określoną liczbę Punktów może otrzymać Nagrodę.

2. Każdej Nagrodzie odpowiada określona liczba Punktów. Lista nagród zawiera informacje o dostępnych nagrodach i ich wartości punktowej. Lista nagród zamieszczana jest na stronie www. i w Materiałach Informacyjnych Programu.

3. Uczestnik może wymienić Punkty na Nagrody po upływie trzech pełnych Cykli Rozliczeniowych od dnia rozpoczęcia udziału w Programie.

4. Operator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian na Liście Nagród w okresie jej obowiązywania, polegających na ograniczeniu ilości lub rodzaju oferowanych Nagród.

5. Operator może zaproponować Uczestnikom Programu wymianę punktów na nagrody inne aniżeli wskazane w Liście Nagród.

6. Uczestnik, który posiada określoną liczbę Punktów, otrzymuje Nagrodę po wcześniejszym, osobistym albo pisemnym zamówieniu przesłanym listem, faksem lub elektronicznie na adres Operatora lub ustnym zamówieniu.

7. Uczestnik może zmienić lub zrezygnować z zamówionej przez siebie Nagrody przez złożenie oświadczenia elektronicznie na adres Operatora. Zmiana zamówienia lub rezygnacja ze złożonego zamówienia może nastąpić najpóźniej następnego dnia roboczego po dniu, w którym zostało złożone zamówienie. W przypadku zmiany zamówienia lub rezygnacji ze złożonego zamówienia następuje korekta Konta Punktowego, chyba, że Regulamin Nagrody stanowi inaczej.

8. Operator może wprowadzić dodatkowe sposoby składania zamówień na nagrody oraz dokonać modyfikacji już istniejących sposobów. O zmianie sposobu składania zamówień Operator poinformuje w Materiałach Informacyjnych Programu oraz na stronie www.

§ 13


Uczestnik nie może otrzymać w zamian za Nagrodę ekwiwalentu pieniężnego.

Zasady otrzymywania Nagród od Podmiotów Współpracujących

§ 14


1. Nagrody Podmiotów Współpracujących z Operatorem przyznawane są w formie usług lub rzeczy.

2. Podmiot Współpracujący może posiadać własny regulamin odbioru Nagrody.

3. Uczestnik otrzymuje Nagrodę po jej wcześniejszym zamówieniu zgodnie z zasadami określonym w § 12 niniejszego Regulaminu.

4. Operator lub inny podmiot działający na zlecenie Operatora wysyła Nagrody na adres Uczestnika listem poleconym, zwykłym lub przesyłką kurierską.

W przypadku braku zamówionej Nagrody Uczestnik może wybrać inną Nagrodę. W wypadku, gdy Uczestnik nie wybierze innej Nagrody, zamówienie zostanie anulowane, a punkty zwrócone na Konto Punktowe Uczestnika.

§ 15


Operator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi, gwarancji lub niezgodności z umową za rzeczy i usługi oferowane przez Podmioty Współpracujące. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi, gwarancji lub niezgodności z umową ponoszą Podmioty Współpracujące. Zasady otrzymywania Nagród od Operatora

§ 16


1. Operator przyznaje Nagrody w postaci usług lub rzeczy.

2. Operator ma prawo do ustanowienia odrębnego regulaminu każdej swojej Nagrody.

3. Regulaminy Nagród są dostępne w Materiałach Informacyjnych Programu.

4. Nagroda w postaci usługi jest związana z Kontem Punktowym, na którym zostały zgromadzone Punkty wykorzystane do przyznania tej Nagrody.

5. Warunkiem otrzymania i realizacji wybranej nagrody jest posiadanie aktywnego Konta Punktowego.

Postępowanie reklamacyjne

§ 17


1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Operatora obowiązków wynikających z postanowień niniejszego Regulaminu Uczestnik ma prawo złożyć reklamację Operatorowi. Reklamacja powinna być sporządzona na piśmie i powinna zawierać następujące informacje :

1.1 imię i nazwisko (nazwę), numer umowy oraz adres Uczestnika zgłaszającego reklamację;

1.2 przedmiot reklamacji z uzasadnieniem przyczyn jej wniesienia;

1.3 datę i podpis Uczestnika zgodny z podpisem na Umowie o Współpracy;

2. Reklamację można wnosić w terminie 1-go miesiąca od dnia zaistnienia zdarzenia stanowiącego przedmiot reklamacji.

3. Uczestnik ma prawo złożyć reklamację w każdej jednostce organizacyjnej Operatora.

4. Operator jest zobowiązany rozpatrzyć reklamację w terminie 1-go miesiąca od dnia jej wniesienia.
Jeżeli w tym terminie reklamacja nie może być rozpatrzona, Operator zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o powyższym Klienta, podając przewidywany termin, w którym reklamacja zostanie rozpatrzona.

5. Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę stempla pocztowego potwierdzającego dzień nadania listu poleconego albo dzień jej zgłoszenia w jednostce organizacyjnej Operatora.

6. Operator udziela odpowiedzi na reklamację złożoną przez Uczestnika w formie pisemnej.

Rozdział V

Postępowanie reklamacyjne

§ 18


1. W przypadku dostarczania nagród za pośrednictwem firmy kurierskiej Uczestnik zobowiązany jest sprawdzić przesyłkę w obecności kuriera.

2. W przypadku akceptacji Nagrody Uczestnik zobowiązany jest pokwitować odbiór przesyłki własnoręcznym, czytelnym podpisem.

3. W przypadku uszkodzenia nagrody lub niezgodności ilościowej przesyłki należy sporządzić protokół reklamacyjny podpisany przez Uczestnika i kuriera.

§ 19


W przypadku zmiany adresu do korespondencji Uczestnik Programu jest zobowiązany, w formie pisemnej lub ustnej, powiadomić Operatora o tej zmianie w ciągu 7 dni.

§ 20


Operator może wykluczyć Uczestnika z udziału w Programie w przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu lub Umowy o Współpracy. Punkty nie wykorzystane do momentu wykluczenia Uczestnika z udziału w Programie są anulowane.

§ 21


1. W przypadku, gdy jednorazowa wartość Nagród uzyskanych w Programie nie przekroczy kwoty określonej w odrębnych przepisach, wartość Nagród podlega zwolnieniu od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14, poz. 176 ze zmianami).

2. W sytuacji, gdy jednorazowa wartość Nagród przekracza kwotę zwolnioną, Operator przez wydaniem Nagrody pobiera od Uczestnika Programu 10 % podatek.

3. W wypadku, gdy Nagrodę w Programie uzyskuje osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub osoba prawna, wartość uzyskanej Nagrody stanowi dla nich przychód z działalności gospodarczej.

§ 22


1. Operator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie oraz zawieszenia lub zakończenia Programu w każdym czasie bez podania przyczyny. Informacja o zmianie w Regulaminie oraz o zawieszeniu lub zakończeniu Programu zostanie umieszczona w Materiałach Informacyjnych Programu.

2. Zmiany w Regulaminie oraz zawieszenia lub zakończenie Programu nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników Programu.

3. W przypadku zawieszenia lub zakończenia Programu dotychczas uzyskane Punkty mogą być wykorzystane w terminie 1-go miesiąca od dnia zawieszenia lub zakończenia Programu. Po upływie tego terminu nie mogą być wykorzystane i są anulowane.

§ 23


W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 24


Operator zastrzega sobie prawo do zmiany nazw własnych używanych w Programie, w tym również nazwy Programu. O wszystkich zmianach Operator poinformuje Uczestników Programu w Materiałach Informacyjnych Programu.

§ 25


Regulamin obowiązuje od dnia 01 października 2009 r.


Wydarzenia

wyjście w koszulce Realu Madryt z logo SportingBet może być ... przestępstwem !
Wiceminister wytłumaczy, co ci wolno, a co nie... Dzięki Dariuszowi...    więcej »

BĘDĄ ZABIERAĆ KOMÓRKI I LAPTOPY ZA HAZARD !!!
Ostatnio trwa nagonka na właścicieli terminali internetowych (zwanych też...    więcej »


Logowanie

Rejestracja           Przypomnij hasło


Newsletter

Partnerzy:
© 2009; Euromatic
wykonanie: Pixelirium.pl

Firma | Dzierżawa | Sprzedaż | Wydarzenia | Europremia | Kontakt | Partnerzy

Na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2000r. Prawo własności przemysłowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 119, poz. 1117 z późn. zm.) nazwa: „EUROMATIC” jest znakiem towarowym zarejestrowanym przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej pod numerem 216331 oraz O H I M – Office For Harmonization In The Internal Market – Trade Marks And Designs, registered No 007177521.

Wszelkie wykorzystywanie tego znaku bez zgody właściciela jest zabronione.